VÄLKOMMEN TILL SCANDINAVIAN BULLY KENNEL CLUB

Hälsa

Hälsoprogram för American Bully

Armbågar och Höfter
Att registrera Bullyns armbågsledsstatus och höftledsstatus är en del av vårat hälsoprogram för att minimera armbågsledsartros (AD) och höftledsdysplasi (HD). AD och HD är till stor del ärftligt betingad utvecklingsrubbning som förekommer hos hundar inom många raser. Röntgen för AD hos Bullyn skickas för bedömning till SKK. Röntgen för HD hos Bullyn (pennhip) skickas till Pennsylvania (USA) för bedömning efter DI skala.
För att resultatet ska godkännas av oss måste hunden vid röntgentillfället av armbågar vara minst 12 månader gammal, höfter (pennhip) minst 16 veckor. Vi behöver både en kopia av resultatet samt ett foto inskickat till oss. Vetenskapliga studier visar att utvecklingen av armbågsledsartros och höftledsdysplasi hos de undersökta raserna till stor del är ärftligt betingad. Detta innebär bland annat att hundar som själva har HD oftare producerar avkomma med dysplasi än hundar med normala höftleder. Höftledsdysplasi (HD) är en felaktig utveckling av höftleden och en relativt vanlig skelettrubbning hos många hundraser. Anlaget till sjukdomen är medfött, men rubbningen i ledens utveckling äger rum under hundens uppväxttid. Mycket återstår dock att studera, som skillnader i arvbarhet mellan olika raser och värdet av en formaliserad avkommebedömning och uträkning av s.k. avelsindex. Noteras skall ändå att även hundar med normala höftleder kan producera avkomma som får HD. Risken för att
en hund med normala höftleder producerar avkomma med HD ökar även om dess föräldrar och/eller kullsyskon har HD. Dock minimerar man riskerna så långt det går om man noggrant kontrollerar status för den tänka valpens bakomliggande släktingar. Armbågsledsartros är en onormal förslitning av ledbrosket i armbågsleden som ofta ger upphov till benpålagringar. Pålagringarna tilltar och förändrar leden så länge den onormala förslitningen pågår.
En av orsakerna till förslitningen av ledbrosket och de senare uppkomna pålagringarna, är olika typer av tillväxtrubbningar i och runt leden. Dessa rubbningar utvecklas under hundens uppväxttid och kan sällan påvisas före 3,5 månaders ålder. Gemensamt för de olika tillväxtrubbningarna är att små men väsentliga delar av ledbrosket inte utvecklas normalt eller att det skadas pga. rubbad utveckling i omgivande benvävnad.

Gradering
Vid den centrala granskningen av röntgenbilderna graderas armbågsledsartros enligt följande skala, som nu också används internationellt:
Armbågar graderas enligt 4 nivåer:
0-inga påvisbara förändringar (även kallad UA – utan anmärkning)
1-lindriga benpålagringar, upp till 2 mm
2-måttliga benpålagringar, 2 – 5 mm
3- kraftiga benpålagringar, över 5 mm
Höftlederna graderas efter DI skalan
Skalan som används vid pennhip kallas för Distraction Index (DI) och anges i steg från noll till ett. Där alltså 0 är en totalt felfri höft och 1 en gravt felaktig höft. Ju lägre DI desto tajtare höfter. Ger avläsningen ett värde under 0.3 DI så har hunden en mycket tajt höft, och det finns då risk för avlagring.
Ett godkänt DI på Bullyn ska ligga mellan 0.25-0.60.
Utifrån resultaten man får räknar vi ut medelvärdet på höfterna, dock får inget höft ha högre DI värde än 0.65.

Ataxi
Vi har valt test för Cerebellär ataxi-ncl-a på American Bullyn som en del av vårat hälsoprogram tills vidare, då American Staffordshire Terrier som är en ras med känd ataxi problematik är en av Bullyns ursprungsraser.
En hund får inte gå i avel om, eller med stor sannolikhet är bärare av recessivt anlag i dubbel uppsättning för Ataxi eller med stor sannolikhet är bärare av enkelt recessivt anlag för Ataxi såvida inte parning sker med individ som är konstaterat fri från motsvarande anlag.

Mentalitet
BPH (Beteende- och personlighets-beskrivning hund)
Vi har valt att använda oss av BPH i vårat hälsoprogram för att få en mental beskrivning på American Bullyn. Bra mentalitet är en viktig egenskap och rastypiskt för Bullyn och vi kommer lägga stor vikt vid att behålla det.
BPH(-Beteende- och personlighets-beskrivning hund.) är en mental beskrivning av SKK som är utformad att passa alla hundar oavsett ras.
Förhoppningen är att vi med hjälp av BPH lättare ska kunna avgöra vilka individer som utmärker sig positivt och som har de egenskaper som vi vill se hos vår ras.
Då rasen är ung och vårat hälsoprogram är unikt för rasen så är det ovannämnda det vi först och främst kommer att fokusera på. Vi kommer att göra en ny sammanställning i slutet på 2015 (vi förbehåller oss rätten att ändra hälsoprogrammet tidigare vid behov) och vi uppmanar alla American Bully ägare att dela med sig av sina resultat och diagnoser (oavsett om hunden avser att ingå i avel eller inte) för att på ett effektivt sätt kunna arbeta för hälsan hos rasen och kunna kartlägga rastypiska sjukdomar. Vi publicerar inga resultat utan dessa kommer endast att registreras i vår databas. Vi kommer att fördjupa oss mer kring color Dilution Alopecia hos Bullyn och då främst hos hundar bärande på tri-tan gen. Vi vet att Demodex förekommer och uppmanar även att göra biopsi vid minsta misstanke om Demodex.
Vid inskickade godkända resultat kommer vi att tilldela ett certifikat som bevis på att hunden följt våra hälsorekommendationer med godkända resultat.

Comments are closed.