VÄLKOMMEN TILL SCANDINAVIAN BULLY KENNEL CLUB

Stadgar / Årsprotokoll

 

 

1. Årsmötets öppnande 2. Val av ordförande för stämman 3. Anmälan av stämmoordförandes val av protokollförare 4. Godkännande av röstlängd enligt närvaroförteckning 5. Fastställande av dagordning 6. Val av två personer att jämte stämmoordföranden justera protokollet 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Styrelsens ekonomiska rapport 10. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter 11. Val av styrelsens ordförande, styrelseledamöter och suppleanter 12. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen 13. Styrelsens förslag (t.ex. ändring av stadgarna) 14. Inkomna motioner 15. Årsmötets avslutande

VÄLKOMMEN!

Styrelsen Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall enligt § 7 stadgarna skriftligen ha anmält ärendet till styrelsen före 13 januari 2018. Vid årsmöte har varje medlem yttrande- och förslagsrätt från det år han/hon fyller 18 år. Yttrande- och förslagsrätt med fullmakt får inte ske. Meddela styrelsen senast 10 januari om du önskar närvara.

 

 

 

STADGAR FÖR SCANDINAVIAN BULLY KENNEL CLUB
(SBKC)

Antagna vid årsmöte 05-01-2017 och fastställda att gälla omgående.

Inledning.

Skandinavien Bully Kennel Club (SBKC) är främst Skandinaviens officiella rasklubb för hundrasen American Bully, men främjar och jobbar även för andra ej fci godkända bull raser.

§ 1 MÅL

Skandinavien Bully Kennel Club är en ideell förening, som har som mål att tillvarata specifika intressen för rasen/raserna genom

att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda samt exteriört fullgoda hundar
att upprätthålla och skapa nya goda relationer med andra klubbar och organ, i och utanför Skandinavien. att bevara och utveckla rasens/rasernas specifika egenskaper

att informera och sprida kunskap om rasens/rasernas beteende, dess fostran, utbildning och vård att arbeta med frågor som har rasspecifikt intresse för hundägare och hund ägandet
att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägare och hund ägandet
att vara opartiska till de register som finns för dessa raser men skapa goda relationer för samarbete § 2 VERKSAMHETFör att nå uppsatta mål skall Skandinavien Bully Kennel Club
1. informera och sprida kunskap om klubbens mål, organisation och arbetsformer
2. via hemsida, event och seminarier informera om rasen/raserna och dess användningsområden
3. lämna information och råd i avelsfrågor
4. aktivt följa den kynologiska utvecklingen för rasen/raserna inom och utom länderna
5. anordna och främja anordnande av utställningar och andra aktiviteter för föreningens medlemmar § 6. MedlemskapEnskild person eller kennel kan bli medlem i klubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Medlemmar ska respektera och följa klubbens syften, regler och stadgar. Som medlem ska man vara ett gott föredöme för rasen/raserna. Medlemskap upphör om medlem begär utträde, medlemskap ej betalas in, inte respekterar klubbens syfte, regler och stadgar, eller på annat sätt bryter mot sitt lands satta regler och lagar gällande hund ägande och hundhållning. Styrelsen förbehåller sig rätten att utesluta medlemmar, enskild medlem så som kennelmedlem där de anser det nödvändigt på grund av olika omständigheter som kan komma att inträffa som t ex handlingar som skadar rasen, skadar rasklubben, drabbar andra medlemmar negativt m.m.Beslut om upphörande
eller uteslutning ur klubben tas och behandlas av sittande styrelse. Medlemmar har ej rösträtt inom föreningen och kan således aldrig påverka den sittande styrelsen eller klubbens slutgiltiga beslut och ändringar. Medlemmar kan skicka in
förslag och yttranden som sedan ska tas upp på nästkommande möte.

.

§ 4 MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften erläggs årligen med belopp som fastställts av klubbens ordinarie årsmöte. Klubben har 4 olika former av medlemskap. Kennelmedlemskap, Fullt medlemskap, stödmedlem & OEB/AMBULL stöd medlem.

§ 5 VERKSAMHETSÅR OCH MANDATPERIOD

Klubbens verksamhets och räkenskapsår skall vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: tiden från det årsmöte, vid vilket val skett, till och med nästa årsmöte som mandatperioden avser.

§ 6 ORGANISATION

Klubbens angelägenheter sköts av klubbens styrelsemöten och av årsmötet vald styrelseledamöter. Klubbens adress och säte är hos klubbens firmatecknare.

§ 7 ÅRSMÖTE

Mom 1 Inledning.

Ordinarie årsmöte hålls årligen under januari månad . Extra årsmöte hålles när styrelsen eller revisorerna finner sådant erforderligt eller när det för visst uppgivet ändamål skriftligen påkallats av minst en tredjedel av klubbens medlemmar. Extra årsmöte skall avhållas inom 60 dagar efter att begäran kommit styrelsen tillhanda. Årsmötet hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utfärdas av styrelsen och skall senast två veckor före årsmötet kungöras på klubbens officiella webbplats.

Mom 2 Dagordning.

Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av styrelsens vice ordförande. Årsmötet avslutas av styrelsens ordförande eller vid förfall av denne av mötets ordförande.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma.

1. Justering av röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet.

3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden skall justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar. 6. Fråga om mötet blivit stadgenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.

8. Föredragning av styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt kassörens berättelse.

 

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.

10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, inklusive kassör.
12. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.

13. Val av ordförande och ordinarie ledamöter.
14. Val av kassör.
15. V al av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Behandling av ärenden som senast 2 veckor innan årsmötet skriftligen anmälts till styrelsen.
Mom 3 Röstning.

Vid årsmöte har varje medlem yttrande- och förslagsrätt från det år under vilket han/hon fyller 18 år. Yttrande- och förslagsrätt med fullmakt får ej ske. Endast en ledamot har rösträtt vid val och möten.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller högsta röstetal utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärenden där röstning sker öppet gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om vid röstning med slutna sedlar röstetalet blir lika, avgörs ärendet genom lottning.

Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende skall bekräftas skriftligt och den skrivna reservationen, behörigen undertecknad, skall vara inlämnad till mötesordföranden och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.

Mom 4 Närvarorätt m m

Vid årsmöte har endast medlemmar och styrelse närvarorätt, samt personer som enligt punkt fem i dagordningen fått rätt att närvara och rätt att yttra sig. Men endast styrelsen har rätt att delta i beslut. De som enligt punkt fem i dagordningen

fått godkännande att närvara har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

Mom 5 Motioner och ärenden.

Motion som medlem önskar få behandlat vid årsmötet, skall skriftligen avlämnas till styrelsen senast 2 veckor innan årsmötet.

Styrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende, som inte har inkommit i den ordning som stadgas i 1:a stycket, kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.

Vid extra årsmöte får till avgörande endast upptagas ärende som angetts i kallelsen.

§ 8 STYRELSE

Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse. En ledamot måste röstas in med en majoritet av rösterna av sittande styrelse efter 1 år som suppleant om denna har fullbordat sitt uppdrag till ett

tillfredsställande sätt för föreningen och dess syfte.

Mom 1 Styrelsens organisation

Styrelsen består av ordförande och 6 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter.

Ordinarie årsmöte väljer årligen ordförande och ledamöter för ett år. Om en sittande ledamot väljer att avgå eller på annat sätt utesluts så har styrelsen rätt att rösta in en ersättande ledamot när som i mandatperioden på prov, fram till

nästa årsmöte. Till ordförande och ledamot i styrelsen kan endast väljas av den sittande styrelsen.

Ett byte av ordförande kan endast röstas om på årsmöten vid ett enhälligt beslut av ledamöterna eller om nuvarande ordförande av eget beslut avgår.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.
Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av

styrelsen angivna arbetsuppgifter. Dessa innehar ej rösträtt gällande beslut i föreningen.
Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Styrelsen skall sammanträda minst 6 gånger per kalenderår, utöver årsmöte.
Vid sammanträden skall protokoll föras.

Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna deltager i sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöterna förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande.

Mom 2 Styrelsens åligganden

Styrelsen skall

• ansvara för rasens avelsfrågor i enlighet med upprättade lagar och riktlinjer. • bereda ärenden som skall behandlas av årsmötet.
• verkställa av årsmötet fattade beslut.
• ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
• avge årsredovisning inklusive redogörelse för arbetet med avelsfrågor till ordinarie årsmöte. • upprätta verksamhetsplan för kommande verksamhetsperiod.
§ 9 RÄKENSKAPER OCH REVISIONKlubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter skall årligen granskas av de av årsmötet utsedda kassör.Kassör väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tiden från det årsmöte då val skett till och med det därpå kommande ordinarie årsmötet.

 

Klubbens räkenskaper skall tillsammans med förvaltningsberättelse överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie årsmöte av sittande kassör.

§ 10 VALBEREDNING

Av årsmötet utsedd valberedning skall förbereda de val som stadgemässigt skall ske vid ordinarie årsmöte.

Valberedningen skall bestå av tre ledamöter.

§ 11 PROTOKOLL

Protokoll skall föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen skall återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och skall vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justeringsmän.

Endast protokoll från årsmöte skall vara tillgängliga för medlemmar.

Protokollen skall arkiveras på betryggande sätt.

§ 12 DISCIPLINÄRENDEN

Disciplinärenden och dess handläggning sköts av styrelsen.

§ 13 FORCE MAJEURE

Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för ej genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av ej genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant

evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 14 STADGEÄNDRING

Förslag till ändring av dessa stadgar kan endast ledamot av föreningen ta upp på årsmöten, det skall inkomma före

verksamhetsårets utgång som däröver till årsmötet avger yttrande.
Beslut om ändring av stadgarna fattas av sittande styrelse på endast årsmötet.För sådant beslut krävs antingen att det biträds av minst tre fjärdedelar av antalet av styrelsen i beslutet deltagande mötesdeltagare vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet av styrelsen vid två på varandra följande årsmöten varav minst ett skall vara ordinarie.§ 15 UPPHÖRANDE AV KLUBBEN

För att beslut om upplösning skall vara giltig skall detta fattas av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie och det senare skall hållas tidigast två månader efter det första och ha biträtts av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Upplöses klubben så skall klubbens tillgångar efter röstning skänkas till en organisation som ex. Hundstallet.

Klubben är
skyldig att meddela avgångna styrelsemedlemmar om klubbens upplösning vid första årsmötet.

 

Årsmöte föreningen Scandinavian Bully Kennel Club

Tid och plats 27.01.2018 / Skype

Närvarande Cynthia Carpio

Rebecka Fontanini

Niklas Niklasson

Emelie Holm

Linda Löfstedt

Robin Voss

Linda Johnson

Cammila Anderssen

§ 1 Mötets öppnande Cynthia Carpio hälsade alla välkomna och förklarade det konstituerande årsmötet öppnat

§ 2 Val av mötesordförande Årsmötet beslutade att välja Rebecka Fontanini till mötesordförande

§ 3 Val av mötessekreterare Årsmötet beslutade att välja Cynthia Carpio till mötessekreterare

§ 4 Val av person att justera protokollet Årsmötet beslutade att välja Linda Löftedt att justera protokollet

§ 5 Godkännande av dagordningen Årsmötet beslutade att välja att godkänna dagordningen

§ 6 Fastställande av röstlängd Antalet röstberättigade medlemmar räknades och antecknades Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden till 6 st

§ 7 Årsmötets behöriga utlysande Årsmötet beslutade att samtliga personer närvarande är behöriga på årsmötet.

§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet. Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 9 Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning Revisorsberättelse och balansräkning presenterades för årsmötet Årsmötet beslutade att fastställa balansräkningen och lägga den till handlingarna.

§ 10 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse Årsmötet beslutade att bevilja den föregående styrelsen ansvarsfrihet

§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

Diskussion om motioner och styrelsens förslag:

Årsmötet beslutade att svenskfödda hundar, födda efter 1 januari 2018 och som blivit öronkuperade inte kommer få deltaga på SBKC evenemang / utställningar.

Årsmötet beslutade att utländskfödda hundar, födda efter 1 januari 2018 som ägs av eller producerats av en svensk uppfödare och öronkuperats inte kommer få deltaga på SBKC evenemang / utställningar.

Årsmötet beslutade att även svenskfödda hundar som fötts upp av icke kennelverksamhet / privatpersoner som kuperats inte kommer få deltaga på SBKC evenemang / utställningar.

Årsmötet beslutade att ta in en till suppleant 2018.

Årsmötet beslutade att alla styrelsemedlemmar ska följa samma medlemskrav som sbkc medlemmar.

Årsmötet beslutade att alla styrelsemedlemmar som har uppfödning även ska följa SBKC kennelmedlemskap kraven.

Årsmötet beslutade att valpar under 6 månader ej tilldelas utställningspoäng från och med januari 2018.

§ 12 Val av ordförande

Valberedningen presenterade sitt förslag till ordförande

Årsmötet beslutade att välja Cynthia Carpio till ordförande för 2018

§ 13 Val av kassör Valberedningen presenterade sitt förslag till kassör Årsmötet beslutade att välja Robin Voss till kassör 2018

§ 14 Val av övriga ledamöter Valberedningen presenterade sitt förslag till övriga ledamöter

Årsmötet beslutade att välja

Rebecka Fontanini till Vice Ordförande

Välja Linda Löfstedt till Sekreterare

Välja Emelie Holm till ledamot

välja Niklas Niklasson till ledamot

välja Linda Johnson till suppleant

välja Camilla Andersen till suppleant

§ 15 Mötets avslutande Mötesordförande tackade alla närvarande och förklarade årsmötet avslutat

Comments are closed.